Broj studenata iz Zaprešića ponovno porastao

Broj studenata iz Zaprešića ponovno porastao

Nakon zabrinjavajućeg pada broja studenata u Zaprešiću, kada je u akademskoj godini 2014./15. zabilježen čak oko 10% manji broj studenata s prebivalištem u Zaprešiću od uobičajenih brojki, prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, situacija oko broja studenata u Zaprešiću ponovno se normalizirala.

Naime, broj studenata s prebivalištem na području grada Zaprešića (neovisno o tome na kojem visokom učilištu studiraju), uvijek se (s manjim varijacijama) kretao oko brojke od oko 1000 studenata. Međutim, u ak. g. 2014./15. zabilježen je pad u broju zaprešićkih studenata, pa ih je tako te akademske godine bilo tek nešto više od 900.

Međutim, najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju poboljšanje stanja. Od ak. g. 2014./15. bilježi se porast broja studenata u Zaprešiću, a posebice velik rast zabilježen je u ak. g. 2017./18., kada se broj studenata u Zaprešiću ponovno vratio na svoju normalnu razinu od oko 1000 studenata.

Ovom rastu najviše je pridonio rast broja studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, koji je u ak. g. 2017./18. porastao čak za 25.17% u odnosu na prethodnu godinu. Broj studenata preddiplomskog studija porastao je za 5.13%, a te nalaze možemo protumačiti kao povećan broj upisanih stanovnika Zaprešića na fakultete. S druge strane, zabilježen je pad broja studenata diplomskog studija (-8.49%), što nam govori kako zaprešićki studenti u sve većoj mjeri prekidaju svoje visoko obrazovanje nakon stjecanja diplome prvostupnika (tzv. bakalari). Svakako valja i napomenuti kako je studij poslovne ekonomije pretvoren u integrirani studij tijekom mjerenog razdoblja, što također smanjuje broj studenata diplomskog studija, no ti efekti nisu vidljivi u prvoj godini uvođenja studija te stoga nisu vjerojatan jak čimbenik u smanjenju broja studenata diplomskog studija. U svakom slučaju, ove će trendove biti potrebno nastaviti pratiti tijekom sljedećih godina kako bi se utvrdilo radi li se o sustavnim efektima ili je do istih došlo slučajno u 2017./18. ak. g.

Kako bi se detaljnije ispitali faktori koji dovode do velikog porasta u broju studenata integriranog studija, pregledali smo šest integriranih studija s najvećim brojem studenata. Rezultati pokazuju kako 5 od 6 studija bilježi porast u broju studenata u Zaprešiću. Najveći porast bilježi poslovna ekonomija, pa je tako studenata tog studija u ak. g. 2017./18. čak 74.07% više nego u prethodnoj akademskoj godini. Svakako ponovno valja napomenuti kako je studij poslovne ekonomije tijekom mjerenog razdoblja postao integrirani studij, što je zasigurno jedan od čimbenika koji najviše utječu na povećanje broja studenata integriranog studija. Ako izuzmemo studente poslovne ekonomije, u ak. g. 2017./18. broj studenata integriranog studija veći je za 14.17%, a ne za 25.17%.

Promatrajući ostale integrirane studije, na studiju medicine zabilježen je rast od 41.67%, na učiteljskom studiju rast od 27.78%, dok dentalna medicina i kineziologija bilježe rast od 25% broja zaprešićkih studenata. Jedina iznimka od ovog pravila je studij prava, koji bilježi stagnaciju te je u ak. g. 2017./18. broj studenata iz Zaprešića jednak kao i prethodne akademske godine – 32. No, upravo u prethodnoj akademskoj godini došlo je do drastičnog pada broja studenata prava, pa je tako te godine (2016./17.) broj studenata prava za 27.27% manji nego prethodne godine.

Kako bismo ispitali uzroke ovakvog stanja na studiju prava, pregledali smo podatke o broju studenata prava iz Zaprešića na svakoj godini studija.

Ovi podaci pokazuju kako je u ak. g. 2016./17. došlo do znatnog pada broja studenata 1. godine prava iz Zaprešića (čak 46.15% manje nego prethodne godine), što ukazuje na zabrinjavajuću situaciju oko broja novoupisanih studenata. Pad je vidljiv i na svim ostalim godinama studija, što ukazuje da se godine „prazne“ na način da su neki studenti napustili tu godinu studija, tj. prešli na višu godinu studija, dok se ta ista godina nije adekvatno „popunila“ studentima koji prelaze s niže godine na višu. No, da bi ovo moglo biti istinito, potrebno je da postoji i neka godina u kojoj nije bilježen pad (inače bi bilo neobjašnjivo gdje to odlaze studenti kada se neka godina „prazni“), te je uistinu zabilježeno da nema pada u broju studenata 4. godine. Drugim riječima, čini se kako studenti prava najčešće „odulje studiranje“ na 4. godini. Pad broja studenata 5. godine objašnjiv je završetkom studija i stjecanjem diplome uz manje pristizanje studenata s nižih godina na 5. godinu kao rezultat smanjenog broja novoupisanih.

Unatoč ovome, generalno gledajući broj studenata u Zaprešiću u zadnje vrijeme ponovno pokazuje pozitivne trendove te se nadamo da će tako i ostati. Podsjetimo, zaprešićki studenti čine oko 4% cjelokupne populacije Zaprešića, što okvirno odgovara i brojkama na državnoj razini.

O autoru

admin administrator

Napiši odgovor